top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ALPHA Elite Sports S.R.O
se sídlem: Vlkova 523/8
IČO:17958911
email: info@alphabetsports.com
Provozovatel webové stránky

vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


PREAMBULE


1. Alpha Elite Sports s.r.o. je provozovatelem internetových stránek https://www.alphabetipy.online//alphabet (dále jen „web“) a zároveň poskytovatelem služeb - Alpha Elite Sports s.r.o. (dále vše jen jako „Alphabet“).

2. Alphabet poskytuje poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě.


3. Smlouvou o poskytování služeb se Alphabet zavazuje dle těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování příležitostí na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, konzultace, strategie a analýzy, a to za úplatu a v závislosti na typu služby, kterou zákazník zvolí.


4. Zaslané příležitosti/predikce, poskytnuté konzultace, strategie či analýzy mají pouze informativní charakter a nejedná se o radu ve smyslu zákonných ustanovení například dle § 2950 občanského zákoníku a ani se nejedná o zaručenou informaci. Poskytnutá příležitost/predikce, konzultace, strategie či analýza je toliko informace, kterou bere zákazník na vědomí a jejím užitím bere na svou odpovědnost a riziko, že poskytnutá příležitost/predikce, konzultace, strategie či analýza může být nevhodná. Alphabet nenese odpovědnost za žádnou újmu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím příležitosti/predikce nebo jakékoliv další informace (například poskytnuté konzultace, strategie či analýzy), kterou Alphabet zákazníkovi poskytla.


5. Služby poskytované Alphabet mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté příležitosti/predikce nebo jakékoliv další poskytnuté informace (například poskytnuté konzultace, strategie či analýzy) využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. Alphabet výslovně deklaruje, že nepřijímá od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.


6. Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zákazníkem zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné a včetně všech daní a poplatků.


7. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.


8. V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je její jednou stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako osoba, která není spotřebitelem, nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.


9. V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito VOP ustanoveními ObčZ.


10. Tyto VOP se v celém rozsahu vztahují pouze na fyzické osoby, které uzavírají smlouvu o poskytování služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.


11. Tyto VOP se vztahují na právnické osoby, které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti, vyjma těch ustanovení smlouvy, které se dle právních předpisů České republiky vztahují výlučně na ochranu spotřebitele.


12. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP, může jí tedy být například i smlouva kupní na nákup příležitostí/predikcí, konzultací a analýz, strategií apod.


13. Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva je uzavřena uhrazení ceny za služby nabízené Alphabet. Smlouvu představuje vytvoření objednávky ze strany zákazníka, její přijetí na straně Alphabet, uhrazení ceny za služby ze strany zákazníka.


 

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY


15. Alphabetnabízí své služby na webu.


16. Alphabetnabízí svým zákazníkům tzv. Klientské plány, obsahující stanovený počet příležitostí (predikcí, rad), sázkové poradenství, speciální nabídky a další nabízené služby.


17. Zákazník si může zakoupit plány, které jsou prezentovány na webu obsahující nabízené služby, za podmínek uvedených na webu a cenu uvedenou na webu. Vyjma speciálních nabídek si zákazník může vždy zakoupit následující Balíky.


18. Není-li na webu uvedeno jinak, počet příležitostí v plánu představuje počet predikcí

1. Plán STANDART, jehož obsahem je poskytnutí v součtu 21 příležitostí, dále sázkové poradenství, klientská podpora;


2. Plán ADVANTAGE, jehož obsahem je poskytnutí v součtu 42 příležitostí, dále sázkové poradenství, klientská podpora, podpora při nastavování finančního rozplánování;


3. Balík PREMIUM, jehož obsahem je poskytnutí v součtu více jak 90 příležitostí, dále sázkové poradenství, rady při založení účtu u sázkové kanceláře, přednostní přístup k speciálním nabídkám, klientská podpora, podpora při nastavování finančního rozplánování, konzultace po telefonu (připravujeme).


19. Zákazník si dále může objednat konzultaci, strategii anebo analýzu „na míru“ dle jeho požadavků s členem týmu Alphabet prostřednictvím online chatu uvedeného na webových stránkách Alphabet anebo telefonicky. Strategie, konzultace anebo analýza bude zákazníkovi zaslána na jeho e-mailovou adresu či sdělena telefonicky nebo poskytnuta prostřednictvím chatu na webových stránkách Alphabet.


20. Cena služeb je na webu uvedena včetně veškerých daní a poplatků, při individuální domluvě je cena služeb zákazníkovi oznámena předem.


21. Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 ObčZ návrhem na uzavření smlouvy.


22. Příležitosti/predikce jsou zákazníkovi poskytovány prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu, kterou zákazník při své registraci služeb uvede.


23. Analýzy a strategie jsou zákazníkovi poskytovány prostřednictvím webového chatu v kolonce chatu na webu, nebo prostřednictvím telefonického rozhovoru na čísle, které zákazník při své registraci uvede.


24. Příležitosti, analýzy a strategie mohou být poskytovány i jinými způsoby použitím komunikačních prostředků, na kterých se zákazník s Alphabet písemně dohodne.


25. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY


1. Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu www.alphabetcz.wixsite.com/alphabet


2. Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:


3. V případě nových zákazníků, kteří dosud nemají vytvořený svůj zákaznický účet do zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“), vybere zákazník na webu požadovaný druh plánu(stiskem tlačítka „vybrat“, které je uvedeno u prezentace služby na webu), následně se mu otevře registrační formulář, po jehož vyplnění a stisku tlačítka „pokračovat k platbě“ je zákazník přesměrován na druhý krok, kde potvrdí výběr svého produktu a kde může zároveň využít případný slevový kód. Následně je přesměrován na platební bránu, kde provede úhradu ceny služby. Objednávka je dokončena a stává se závaznou okamžikem odeslání registračního formuláře, tj. stiskem tlačítka „pokračovat k platbě“, kterým současně dojde k vytvoření zákaznického účtu.


4. Po přesměrování na platební bránu provede zákazník úhradu ceny služeb některou ze zde nabízených možností. Podrobnosti provádění úhrady služeb prostřednictvím platební brány viz dále v čl. X VOP. V případě, že zákazník nemůže zaplatit cenu služeb žádnou ze zde nabízených platebních možností, učiní dotaz prostřednictvím e-mailu: alpha.tipy@gmail.com, ze kterého mu bude sděleno bankovní spojení pro úhradu ceny za služby bezhotovostním bankovním převodem.


5. Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou jejich součástí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky. Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Zákazník je povinen po celou dobu uzavřené smlouvy uvádět aktuální a správné údaje. Pokud Alphabet dojde k závěru, že údaje poskytnuté zákazníkem při registraci jsou nepravdivé, je oprávněna zablokovat nebo zrušit účet. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany Alphabet považovány za správné.


6. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Alphabet nenese odpovědnost za prodlení na straně třetí osoby, a to výslovně včetně prodlení v rámci prováděných platebních transakcí. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení třetí strany ze strany Alphabet neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného příležitosti/predikce).


7. Není-li uzavření smlouvy podmíněno zaplacením ceny služby prostřednictvím platební brány (např. některé speciální akční nabídky), dochází k uzavření smlouvy okamžikem písemným potvrzením objednávky zákazníka ze strany Alphabet.


8. Zákazník bere na vědomí, že platba může být provedena i přes platební bránu umístěnou na jiných webových stránkách, resp. u třetí osoby.


9. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany Alphabet.


10. Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává zákazníkem Alphabet a přistupuje k nabízeným službám.


11. Alphabet si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.


3. TRVÁNÍ SMLOUVY


1. Doba trvání smlouvy o poskytování služeb je určována druhem balíku zakoupeného zákazníkem; jedná se o dobu, do kdy je obsah balíku zákazníkem vyčerpán.


2. Kredity mají omezenou dobu platnosti 24 měsíců ode dne jejich zakoupení či jejich získání, po jejímž vypršení již nemohou být zákazníkem použity. Zákazník nemá právo na jakoukoli formu náhrady za kredity, jejichž platnost vypršela.


4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET


1. Na svém zákaznickém účtu ve VIP sekci „Můj účet“ má zákazník přístup k veškerým učiněným objednávkám, informacím o svém členství nebo dalších zakoupených službách a provedených platbách.


2. Do svého zákaznického účtu se zákazník přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.


3. Zákazník má povinnost stanovit si dostatečně bezpečné přístupové heslo bez osobního vztahu ke své osobě nebo osobám blízkým. Zákazník nesmí jako přístupové heslo použít své datum narození, rodné číslo ani telefonní číslo. Heslo z důvodu bezpečnosti hesla musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jednu číslici. Zákazník nesmí jako své uživatelské jméno a přezdívku použít hanlivé označení.


4. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před zpřístupněním třetím osobám, uchovávat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Zákazník je povinen dodržovat dostatečnou míru obezřetnosti při nakládání s přihlašovacími údaji, zejména nezadávat přihlašovací údaje k účtu před jinou osobou, nesdělovat je jiným osobám, nebo je zadávat na veřejně přístupných zařízeních, které nezajišťují dostatečnou bezpečnost a ochranu. Zákazník je dále povinen nezasílat přihlašovací údaje na jakoukoliv výzvu zaslanou formou emailu, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí.

5. Alphabet nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelských údajů, resp. přístupových údajů, které bude způsobeno zákazníkem, resp. v důsledku porušení povinností ze strany zákazníka.

6. V případě ztráty či zapomenutí hesla má zákazník možnost provést na webu obnovu hesla pomocí zákazníkem uvedené emailové adresy registrované k zákaznickému účtu.


7. Zpřístupní-li zákazník svůj účet třetím osobám, je Alphabet oprávněna od smlouvy odstoupit.


8. Zákazník je oprávněn zrušit svůj zákaznický účet na základě písemné žádosti o smazání svého účtu na email alpha.tipy@gmail.com. Zákazník bere výslovně na vědomí, že zrušením svého zákaznického účtu ztrácí přístup ke všem zakoupeným službám, seznamu provedených objednávek a daňovým dokladům.


5. SOUTĚŽE A SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKY


1. Alphabet je oprávněna svým zákazníkům nabízet účast v soutěžích pořádaných ze strany Alphabet. Pravidla soutěže a podmínky účasti v ní jsou stanoveny vždy ve vztahu ke konkrétní soutěži a jsou zveřejněny na webu v okamžiku vyhlášení soutěže.


2. Alphabet si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany Alphabet.


3. Alphabet nenese odpovědnost za technické problémy v souvislosti s pořádáním soutěže a účasti v ní (např. selhání systémů či programového vybavení), které nemají původ v úmyslném jednání Alphabet . V takovém případě si Alphabet vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit a účastník soutěže nemá nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany Alphabet.


4. Alphabet je oprávněna svým zákazníkům nabízet speciální slevové nástroje (slevové kódy, slevové tlačítko), slevové akce a akční nabídky, v jejichž rámci mají zákazníci možnost získat vybrané služby či kredity se slevou či za jinak zvýhodněných podmínek, např. určité období členství zdarma k objednanému členství, kredity k objednávce zdarma apod. Podmínky a doba trvání speciálních slevových akcí a akčních nabídek jsou zveřejněny na webu nebo jsou zákazníkovi ze strany Alphabet předem sděleny emailem či telefonicky.


6. DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH


1. VOP je zákazník vázán od momentu prohlížení webu. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto VOP. Zákazník má možnost se s těmito VOP seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.


2. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.


3. VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva je uzavřena uhrazením ceny za služby ze strany zákazníka.


4. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není ze strany Alphabet zpoplatněno zvláštní sazbou.


7. PRÁVA A POVINNOSTI Alphabet

1. Povinnosti Alphabet vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.

 

2. Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.

 

3. Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné výše daně z přidané hodnoty. Případné slevy a akce nelze vzájemně slučovat, není-li na webu výslovně u konkrétních slev a akcí uvedeno jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

 

4. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Alphabet si vyhrazuje právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně Alphabet došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není Alphabet povinna poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil. V případě, že již zákazník takto chybně stanovenou cenu hradil, bude mu vyměřen doplatek ceny k uhrazení. V případě, že zákazník doplatek ve lhůtě 24 hodin neuhradí, tak je Alphabet oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

5. Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není Alphabet povinna smlouvu uzavřít.

 

6. V případě, že Alphabet zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Alphabet si současně vyhrazují právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.

7. Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje Alphabet za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.

 

8. Alphabet neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.

 

9. Alphabet nenese odpovědnost za žádnou újmu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím příležitostí/predikcí nebo jakékoliv další informace (například poskytnuté analýzy, strategie).

 

10. Alphabet nenese odpovědnost za újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.

 

11. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech uvedených ve VOP a v zákoně. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí Alphabet bez zbytečného odkladu zákazníkovi písemně jeho přijetí a provede bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy splňovat veškeré zákonné předpoklady a něj kladené požadavky (odstoupení od smlouvy bude platné), pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich odpovídající část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost příležitostí/predikcí zprostředkovaných Alphabet je nižší, než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté strategie, konzultace anebo analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.

 

12. Alphabet je oprávněna vypovědět smlouvu, jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) stane-li se plnění smlouvy nemožné, c) Alphabet ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodne ukončit provoz své činnosti, d) v případě, že klient uvede nepravdivé či zkreslené informace nebo e) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

1. Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP a zásadami zpracování osobních údajů.

 

2. Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.

 

3. Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.

 

4. Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.

 

5. Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u Alphabet dotazem učiněným telefonicky či emailem.

 

6. Zákazník je povinen uhradit cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.

 

7. Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi Alphabet a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

 

8. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované Alphabet objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.

 

9. Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.

 

10. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy, strategie apod.) mohou být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za újmu, která tím vznikne.

 

11. Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané příležitosti/predikce třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je Alphabet oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

12. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté Alphabet vznikla jiné osobě újma.

 

13. Způsobí-li zákazník poskytnutou službou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto újmu nahradit přímo té osobě, které újmu způsobil. V takovémto případě nenese Alphabet žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení újmy žádným způsobem podílet.

 

14. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ObčZ. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost příležitostí/predikcí zprostředkovaných Alphabet je nižší, než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté strategie, konzultace anebo analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával.

 

15. V případě zániku smlouvy z jakéhokoliv důvodu (tedy uplynutím doby platnosti balíku nebo jinak), zákazníkem nevyčerpané kredity zanikají, nelze je proměnit za peníze a Alphabet není povinna zákazníkovi vrátit finanční částku odpovídající hodnotě zákazníkem zakoupených a nevyčerpaných kreditů. Dosud nevyčerpané kredity však zůstávají stále na zákaznickém účtu a v případě zakoupení dalšího členství nebo služby se tyto kredity stávají znovu aktivními (pokud jim nevypršela platnost) a zákazník s nimi může dále disponovat.

 

16. Zákazník bere na vědomí, že Alphabet používá na webu či sociálních sítích reklamu, jak ve formě textu, tak ve formě obrázků, videí, hlasových zpráv apod., a to s přihlédnutím k schopnostem průměrného spotřebitele vnímat a rozumět cílené reklamě a celkovému kontextu. Pro tyto účely Alphabet užívá také nadsázky, ilustračních obrázků, humorné prvky, a další nástroje přiměřené k účelu reklamy a věku cílové skupiny reklamy.

 

9. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA – SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

 

1. Souhlasem s těmito VOP v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá Alphabet o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

 

2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu v zákaznické sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupené příležitosti apod. V případě nákupu kreditů dochází k poskytnutí a splnění služby v okamžiku, kdy zákazník kredity zakoupil.

 

3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a Alphabet na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku VOP začaly s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

4. Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 ObčZ právo odstoupit od smlouvy.

 

5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat Alphabet formou jednostranného právního jednání. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je zveřejněn na webu Alphabet . Zákazník, který chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, formulář vyplní a odešle emailem na alpha.tipy@gmail.com.

 

6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

7. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu Alphabet obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno platné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použijí Alphabet stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. Zákazník nenese náklady spojené s vrácením peněžních prostředků.

 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Zákazník je povinen zaplatit Alphabet cenu za objednané služby.

 

2. Cena služeb je uváděna v CZK, tedy českých korunách, a je splatná současně s podáním objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Alphabet .

 

3. Cenu služeb může zákazník uhradit prostřednictvím platební brány (kam je automaticky přesměrován po vytvoření objednávky), případně bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny emailem ze strany Alphabet , a lze je získat i na vyžádání na e-mailové adrese: alpha.tipy@gmail.com!

 

 

4. Zákazník bere na vědomí, že některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem Alphabet zpracovávají osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

2. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: Ochrana a zpracování osobních údajů.

 

12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1. Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

2. Případné reklamace plnění je oprávněn zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: alpha.tipy@gmail.com! Reklamaci je Alphabet povinna vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Alphabet následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

 

3. Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých příležitostí/predikcí, resp. nižší míra úspěšnosti, než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti Alphabet , která je pouze informativní/konzultační, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané příležitosti, poskytnuté konzultace, strategie a analýzy mají výhradně informativní charakter, nemajíc charakter rady ve smyslu zákonných ustanovení. Alphabet neposkytuje žádnou garanci za správnost poskytovaných predikcí, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

 

13. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost Alphabet sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje Alphabet, zejména skrze adresu elektronické pošty: alpha.tipy@gmail.com! Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Alphabet na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

 

2. V případě, že dojde mezi Alphabet a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zákazník je oprávněn využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XV.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

 

2. Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u Alphabet a v případě žádosti je Alphabet zákazníkovi zpřístupní.

 

3. ALPHABET je oprávněna znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvede Alphabet datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

 

4. Zákazník je vázán zněním VOP platných a účinných v době uzavření smlouvy.

 

5. Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

 

6. Tyto VOP byly vyhotoveny dne 16.01.2023 a jsou účinné od 20.1.2023 do doby jejich případné změny ze strany ALPHABET.

ALPHABET

bottom of page